วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2553

รับวิเคราะห์eview,รับทำวิจัยการเงิน,รับทำวิจัยเศรษฐศาสตร์,ปรึกษาการรับทำวิทยานิพนธ์การเงินและเศรษฐศาสตร์,รับทำ eviews,รับวิเคราะห์ spss,รับทำวิจัยและให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกสาขา

BANGKOKRESEARCH

REAL EXPERTS


รับทำวิจัย


รับวิเคราะห์ข้อมูล EVIEWรับวิเคราะห์ EVIEW ,รับวิเคราะห์ STATA

รับทำวิจัยการเงิน,รับทำวิจัยเศรษฐศาสตร์,รับทำวิจัย วิทยาศาสตร์การเงิน,รับทำวิจัย วิศวกรรมการเงิน,รับทำค้นคว้าอิสระ การเงิน,รับทำปัญหาพิเศษ การเงิน,รับทำ is การเงิน,รับทำรายงาน การเงิน,รับทำโปรเจค การเงิน,รับทำสารนิพนธ์,รับทำสารนิพนธ์การเงิน,รับวิเคราะห์ข้อมูล,รับวิเคราะห์ SPSS, รับวิเคราะห์ EVIEW, รับวิเคราะห์ STATA, รับวิเคราะห์ AMOS ,รับวิเคราะห์ LISREL
รับทำวิจัย, รับปรึกษาดุษฎีนิพนธ์,รับทำสารนิพนธ์
รับทำค้นคว้าอิสระ,รับทำปัญหาพิเศษ,รับวิเคราะห์ EVIEW,STATA,AMOS,LISREL,STATA


ศูนย์บริการด้านข้อมูลและงานวิจัย

ให้คำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ ดุษฏีนิพนธ์

 ภาคนิพนธ์ IS   

รับทำวิจัยด้านการเงิน รับทำวิจัยการเงิน 

รับทำ วิจัยเศรษฐศาสตร์

รับทำสารนิพนธ์ การเงิน 

รับทำสารนิพนธ์ เศรษฐศาสตร์ รับทำวิจัย วิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ IS  ให้คำ


ปรึกษาการทำวิจัย ปริญญาเอก ดุษฎีนิพนธ์  


ทุกสาขา ให้บริการ รับวิเคราะห์ข้อมูล EVIEW


SPSS STATA AMOSรับวิเคราะห์EVIEW  รับประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมEVIEW รับแปลผลEVIEW พร้อมเขียนผลการศึกษา โดยนักเศรษฐศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์การเงินโดยเฉพาะ

ตลอดระยะเวลา 10 ปี BANGKOKRESEARCH เราคือทีมวิจัยที่มีการพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งในองค์ความรู้  เศรษฐมิติ รวมไปถึงการใช้แบบจำลองทางเศรษฐมิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานวิจัยทุกรูปแบบ มุ่งเน้นคุณภาพและความสำเร็จของงาน สามารถทำวิจัยการเงิน วิจัยเศรษฐศาสตร์ และรับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม EVIEW  รับวิเคราะห์ EVIEW รับแปลผล EVIEW ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  

รับทำวิจัยการเงิน รับทำวิจัยเศรษฐศาสตร์  รับทำวิจัยที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม EVIEW และ โปรแกรม STATA 

ไม่ใช่การทำงานในลักษณะทำตามคำสั่งแต่เรา พิจารณางานวิจัยทั้งฉบับอย่างรอบด้านทุกมิติ งานวิจัยที่ดีควรมี องค์ประกอบอย่างไรบ้าง  ทั้งจำนวน(ประมาณ) และคุณภาพความเหมาะสมของแบบจำลอง สถิติและโปรแกรมวิเคราะห์

เพื่อให้การรับทำงานวิจัย งานวิจัยการเงิน งานวิจัยเศรษฐศาสตร์และงานวิจัยสังคมศาสตร์ทุกสาขา   ทีมงานของเรารักงานวิจัยและการเขียนงานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลและตั้งใจทำทุกงานเต็มกำลัง

มีความเชี่ยวชาญในการทำวิจัยด้านการเงินบริหารธุรกิจ(การเงิน) 
รับทำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การเงิน  วิจัยเศรษฐศาสตร์การเงิน และ รับทำวิจัยวิศวกรรมการเงิน (Financial  Engineering) มากกว่า 15 ปี 

สามารถสร้างแบบจำลองทางเศรษฐมิติ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึงแบบจำลองทางเศรษฐมิติขั้นสูงได้อย่างรวดเร็ว และ สามารถรับวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้สำหรับ การรับทำวิจัยเกี่ยวกับการเงินทุกโปรแกรม ทั้งการวิเคราะห์ด้วยEVIEW, การวิเคราะห์ด้วย STATA และโปรแกรม LINDEP


BANGKOKRESEARCH บริการรับทำวิจัยและรับแก้ไขงานวิจั  แก้ไขวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ สารนิพนธ์ โปรเจค การค้นคว้าอิสระ และปัญหาพิเศษ 

มีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ เรียงลำดับตามงานเร่งด่วน งานที่มีความสำคัญจะพลาดไม่ได้ ทุกงานต้องสำเร็จและทันเวลา  เพื่อให้ง่ายต่อทั้งเจ้าของงานวิจัยและผู้อ่านในการทำความเข้าใจ   

งานวิจัยทุกชิ้นจะมีการเรียบเรียงนรูปแบบคิดวิเคราะห์ (criticized and argumentative styles) ไม่ใช่แค่บรรยายเนื้อหา (Descriptive style) ซึ่งจะทำให้งานมีคุณค่ามากกว่า และมีการ QC คุณภาพงานโดยทีมบริหารที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงานวิจัย 

เป็นทั้งผู้ช่วยและที่ปรึกษาให้กับนักวิจัยและให้นักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์มาแล้วมากมายหลายพันเล่ม และมีผู้เชี่ยวชาญไวยากรณ์ภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่นในระดับ Native  Speaker ที่มีความชำนาญในด้านการใช้ภาษานั้นๆอย่างถูกต้องลึกซึ้ง 

มีบริการตรวจ journals ก่อนการลงตีพิมพ์กับ publishers ที่มีชื่อเสียงต่างๆ อาธิ journal of consumer behavior – journal of marketing – journal of business research หรือไม่ว่าจะเป็น journal of information technology


ถูกต้อง รวดเร็ว ด้วยมืออาชีพเท่านั้น
รับรองคุณภาพ ไม่ผิดหวังแน่นอน!
กรณีชุดข้อมูลมาครบถ้วน ด่วนสุดภายใน 1ชั่วโมงได้เลย
 

ด้วยนักวิจัยหลายสาขาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท คุยง่าย เป็นกันเอง 
รวมทั้งพื้นฐานความรู้ที่สำคัญทั้งคณิตศาสตร์  สถิติ และเศรษฐมิติ
ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลด้วย EVIEW  SPSS  LISREL ทุกโมเดล โปรแกรมยากอย่าง EVIEW เราทำได้ทุก MODEL
SPSS  STATA ทั้งระดับต้น กลาง และสูง
AMOS และ LISREL  สำหรับการวิเคราะห์สถิติขั้นสูง